สถิติด้านความแข็งแรงลำตัว Core Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
Abdominal น้ำหนัก
ความแข็งแรงของลำตัว Abdominal

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
Abdominal น้ำหนัก
ความแข็งแรงของลำตัว Abdominal