สถิติด้านความเร็ว Speed Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
วิ่งระยะ 20 เมตร
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
3.16 วินาที

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
3.28 วินาที
วิ่งระยะ 40 เมตร
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
6.19 วินาที

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
6.34 วินาที
วิ่งระยะ 100 เมตร
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
13.92 วินาที

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
14.31 วินาที

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
14.71 วินาที
วิ่งระยะ 800 เมตร
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
191.31 วินาที

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
223.57 วินาที
วิ่งระยะ 2.4 กิโลเมตร
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
741.46 วินาที
Roller Ski 800 เมตร
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
97.56 วินาที

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
109.51 วินาที
Roller Ski 2.400 กิโลเมตร
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
305.59 วินาที

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
351.26 วินาที
Roller Ski 14.4 กิโลเมตร
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
2104.18 วินาที

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
2295.28 วินาที

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
วิ่งระยะ 20 เมตร
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
3.28 วินาที

นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram
3.43 วินาที

นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
3.51 วินาที
วิ่งระยะ 40 เมตร
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
6.81 วินาที

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
7.32 วินาที

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
7.67 วินาที
วิ่งระยะ 100 เมตร
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
14.56 วินาที

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
16.01 วินาที

นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram
17.34 วินาที
วิ่งระยะ 800 เมตร
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
200.85 วินาที

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
218.5 วินาที

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
220.27 วินาที
วิ่งระยะ 2.4 กิโลเมตร
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
744.54 วินาที

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
832.81 วินาที

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
883.94 วินาที
Roller Ski 800 เมตร
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
119.58 วินาที

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
121.77 วินาที

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
124.28 วินาที
Roller Ski 2.400 กิโลเมตร
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
356.89 วินาที

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
368.92 วินาที

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
370.14 วินาที
Roller Ski 14.4 กิโลเมตร
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
2310.84 วินาที

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
2447.47 วินาที

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
2447.48 วินาที