รายชื่อผู้ฝึกสอน

No. Pic English Name ชื่อภาษาไทย ตำแหน่ง ที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 Miss Taksinan Kaewtippayanet นางสาว ทักษ์สินันท์ แก้วทิพยเนตร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
2 Miss Thanaree Wongchan นางสาว ธนารีย์ วงษ์จันทร์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
3 Acting Sub.Lt. Sirinan Tamok ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรินันท์ ทาหมอก ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
4 Mr. Piyawut Mangkud นาย ปิยะวุฒิ มังคุด ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
5 Miss Siramol Deepudsa นางสาว ศิรามล ดีพุดซา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
6 Mr. Dechawat Pasananont นาย เดชาวัต ปัสนานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
7 Mr. Thanakron Wayulakun นาย ธนกร วายุรกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
8 Miss Pattarawadee On-ekkasit นางสาว ภัทรวดี อ่อนเอกสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
9 Miss Krittaya Supamit นางสาว กฤตยา ศุภมิตร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
10 Mr. Anak Wannaklang นาย อนรรฆ วรรณกลาง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
11 Mr. Chalong Soisiha นาย ฉลอง สร้อยสีหา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
12 Mr. Somchai Pantito นาย สมชาย ปัณฑิโต ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
13 Mr. Tanaruk Sirinuw นาย ธนารักษ์ ศิริเนาว์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 01 Dec 2022
14 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
15 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
16 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
17 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
18 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
19 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
20 Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
21 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
22 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
23 Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 Aug 2020
24 Mr. Isarakorn Winaiwat นาย อิศรากรณ์ วินัยวัฒน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
25 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
26 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
27 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
28 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
29 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
30 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
31 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
32 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
33 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
34 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
35 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
36 Mr. Toranat Aphipakkarranai นาย ธรณัส อภิภัครนัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
37 Mr. Ekapop Sittipagapol นาย เอกภพ สิทธิผกาผล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
38 Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
39 Miss Suttiluk Chitpedakorn นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
40 Mr. Narawin Anguramahasuk นาย นราวิน อังกูรมหาสุข ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
41 Mr. Narongchai Siriraporn นาย ณรงค์ชัย ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
42 Mr. Wiwat Siriraporn นาย วิวัฒน์ ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
43 Mr. Akkhrawin Na Lampang นาย อัครวินท์ ณ ลำปาง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
44 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
45 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
46 Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
47 Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
48 Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
49 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
50 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
51 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
52 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
53 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
54 Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
55 Mr. Rittchai Chatchawachot นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
56 Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse นางสาว รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
57 Mr. Sattawat Tosomran นาย ศตวรรษ โตสำราญ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
58 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
59 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
60 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
61 Mr. Nophadol Prayadrat นาย นพดล ประหยัดรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
62 Mr. Kritchanarnut Pacharanamsathians นาย กฤตชณาณัฐท์ พชรนามเสถียร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
63 Ms. Thippawan Poorayub นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
64 Mr. Teeranont Lamlertpanya นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
65 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
66 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
67 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
68 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
69 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
70 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
71 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
72 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
73 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
74 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
75 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
76 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
77 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Gressoney, Italy #5 13 Jan 2021
78 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Shiga Kogen, Japan #6 26 Jan 2022
79 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
80 Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
81 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
82 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
83 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
84 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
85 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
86 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020