สถิติด้านระยะ Distance Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ยืนกระโดดไกล (Standing long jump test)
ยืนเขย่งก้าวกระโดด (Triple jump test)
ค้างตัวในอากาศ Flight time
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson
15451 sec

นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng
14718 sec
กระโดดสูง

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ยืนกระโดดไกล (Standing long jump test)
ยืนเขย่งก้าวกระโดด (Triple jump test)
ค้างตัวในอากาศ Flight time
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn
12955 sec
กระโดดสูง