สถิติด้านความแข็งแรงแขน Arm Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ค่าแรงบีบมือซ้าย
ค่าแรงบีบมือขวา
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
65.1 kg

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
55.4 kg

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
49.1 kg
ทุ่มบอล (Overhead throw test)
ดันพื้น
ดันพื้นแขนซ้ายข้างเดียว
ดันพื้นแขนขวาข้างเดียว
โหนบาร์ ดึงตัวขึ้นแบบหันฝามือออก
โหนบาร์ ดึงตัวขึ้นแบบหันฝามือเข้าตัว
โหนบาร์ค้างไว้แบบหันฝามือออก
Biceps Test
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
65 kg

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
62 kg

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
60 kg
Triceps Test
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
166 kg

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
155 kg

นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
146 kg

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ค่าแรงบีบมือซ้าย
ค่าแรงบีบมือขวา
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
35.3 kg

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
34.1 kg

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn
32.3 kg
ทุ่มบอล (Overhead throw test)
ดันพื้น
ดันพื้นแขนซ้ายข้างเดียว
ดันพื้นแขนขวาข้างเดียว
โหนบาร์ ดึงตัวขึ้นแบบหันฝามือออก
โหนบาร์ ดึงตัวขึ้นแบบหันฝามือเข้าตัว
โหนบาร์ค้างไว้แบบหันฝามือออก
Biceps Test
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
40 kg

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
32 kg

ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul
30 kg
Triceps Test
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
108 kg

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
100 kg

ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul
96 kg