รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน

No. English Name ชื่อภาษาไทย Gender ตำแหน่ง จังหวัด ภาค
1 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
2 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
3 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
4 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
5 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 อุดรธานี ภาค 3
6 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
7 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ศรีสะเกษ ภาค 3
8 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
9 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
10 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
11 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 สมุทรปราการ ภาค 1
12 Mrs. Nuanla-ong Bell นาง นวลละออง เบลล์ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ขอนแก่น ภาค 3
13 Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กระบี่ ภาค 4
14 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 สงขลา ภาค 4
15 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ตรัง ภาค 4
16 Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เชียงใหม่ ภาค 5
17 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
18 Mr. Singhon Klinnoy นาย สิงหล กลิ่นน้อย M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
19 Mr. Nathakit suebwongrung นาย ณธกฤต สืบวงษ์รุ่ง M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 สมุทรปราการ ภาค 1
20 Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 บุรีรัมย์ ภาค 3
21 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 บุรีรัมย์ ภาค 3
22 Miss Pesamal Preecharaj นางสาว พิสมัย ปรีชาราช L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เชียงใหม่ ภาค 5
23 Mr. Patiwate Janpetch นาย ปฏิเวธ จั่นเพชร M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
24 Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เชียงใหม่ ภาค 5
25 Mr. Tiravartvarit Chinawong นาย ถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ศรีสะเกษ ภาค 3
26 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ศรีสะเกษ ภาค 3
27 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
28 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
29 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
30 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
31 Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เชียงใหม่ ภาค 5
32 Acting.Sub.Lt Kobsamut Srida ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 อุบลราชธานี ภาค 3
33 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เชียงใหม่ ภาค 5
34 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
35 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
36 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
37 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
38 Mr. Chokchai nimcharoensuk นาย โชคชัย นิ้มเจริญสุข M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
39 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
40 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
41 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ตรัง ภาค 4
42 Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
43 Miss Sirata Daengthong นางสาว สิรตา แดงทอง L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
44 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ศรีสะเกษ ภาค 3
45 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ศรีสะเกษ ภาค 3
46 Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
47 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 สงขลา ภาค 4
48 Mr. Kitisak Chaiyanam ผศ. กิติศักดิ์ ชัยนาม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 อุบลราชธานี ภาค 3