สถิติ Vo2 Max Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ค่า VO2 Max (hand)
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
32 ml/kg/min

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
25 ml/kg/min
ค่า VO2 Max (Leg)
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
64.61 ml/kg/min

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
59.17 ml/kg/min

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
55.64 ml/kg/min
ค่า VO2 Max (Gas Run)

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ค่า VO2 Max (hand)
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
27 ml/kg/min

นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
18 ml/kg/min
ค่า VO2 Max (Leg)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
66.18 ml/kg/min

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
58.79 ml/kg/min

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn
52.55 ml/kg/min
ค่า VO2 Max (Gas Run)