โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 2019-12-15 - 2019-12-21
SSAT Bootcamp Kiroro #3
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 31 คน
รวมทั้งสิ้น 31 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 31 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Kita Tangsunawan เด็กชาย คีตา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
2 Master Warner Sun เด็กชาย วรเนอ สรร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
3 Master Caden Sun เด็กชาย เคเดน สรร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
4 Master JunSung Park เด็กชาย จุนซอง พาร์ค กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
5 Master Tada Tangsunawan เด็กชาย ธาดา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
6 Master Soranop Boonsong เด็กชาย สรนภ บุญสอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
7 Master Bhum Angkasith เด็กชาย ภูมิ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
8 Master Sint Angkasith เด็กชาย สินธุ์ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
9 Miss Thanyarat Vorachacreyanan เด็กหญิง ธัญญรัศม์ วรชาครียนันท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
10 Master Teetat Angkasith เด็กชาย ธีทัต อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
11 Miss Chayapa Phongsangangan เด็กหญิง ชญาภา พงษ์สง่างาน ขอนแก่น (ภาค 3) 16 (2008) Ok
12 Master Pakorn Rattanasirivilai เด็กชาย ภากร รัตนศิริวิไล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
13 Master Sirikasem Siributr เด็กชาย ศิริเกษม ศิริบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
14 Miss Prim Yuvanasiri เด็กหญิง พริม ยุวนะศิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
15 Master Pavit Phongsangangan เด็กชาย ภาวิช พงษ์สง่างาน ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
16 Master Lee Limsettoe เด็กชาย ลี ลิ่มเศรษโฐ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
17 Miss Milin Kumjim เด็กหญิง มิลิน คำจิ่ม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
18 Miss Nantnapat Thanatharakij เด็กหญิง นันท์นภัส ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
19 Master Thanan Bonjongdee Pavaravadhana เด็กชาย ธนนันท์ บรรจงดี บวรวัฒนะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
20 Miss Nirada Chanphram เด็กหญิง ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
21 Master Arus Nakanakorn เด็กชาย อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
22 Master Krittanan Thanatharakij เด็กชาย กฤตนัน ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
23 Miss Rarin Yingyongrattanakul เด็กหญิง รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
24 Master Tanapon Plaingam เด็กชาย ธนพล พลายงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
25 Master Theetat Tantisattamo เด็กชาย ธีทัต ตันติสัตตโม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
26 Master Pawin Rattanasirivilai เด็กชาย ภวิล รัตนศิริวิไล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
27 Master Tanin Harnkrivilai เด็กชาย ธนิน หาญไกรวิไลย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
28 Master Thalitchonlathorn Oun-anulom เด็กชาย ธฤตชลธร อุ่นอนุโลม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
29 Master Arnob Ghosh เด็กชาย อานบ โคชส์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
30 Master Nabuddha Tantipoj เด็กชาย ณพุทร ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
31 Miss Narita Tantipoj เด็กหญิง ณริฐา ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Age 19 16 15 14 13 12 11
Total 1 คน 4 คน 6 คน 5 คน 8 คน 6 คน 1 คน
Men คน 3 คน 5 คน 4 คน 8 คน 3 คน คน
Ladies 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน คน 3 คน 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List