โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
กรุงเทพฯ 20 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
กระบี่ 10 คน
ชุมพร 20 คน
ปัตตานี 2 คน
สงขลา 2 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
เชียงใหม่ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 94 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
2 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
3 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
4 Mr. Yannaphat A-nantapan นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 15 (2009) Ok
5 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
6 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
7 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
8 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
9 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
10 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
11 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
12 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
13 master Atichat Saranit ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
14 Master Sirapon Tuphom ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
15 Miss Pusanisa Goonmanoon น.ส. ภูษณิศา กูลมนุญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
16 Miss Satarassamee Suwanmacho ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
17 Master Poonyapat Goonmanoon ด.ช. ปุญญพัฒน์ กูลมนุญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
18 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
19 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
20 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
21 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
22 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 10 (2014) Ok
23 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
24 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
25 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
26 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
27 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
28 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
29 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
30 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
31 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) Ok
32 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
33 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
34 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
35 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
36 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 19 (2005) Ok
37 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
38 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
39 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
40 Mr Thiraphat Taratha นาย ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
41 Master Natthawat Phetngrua ด.ช. ณัฐวัตร เพชรร่วง กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
42 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
43 Miss Sasiwimol khwaunjai ด.ญ. ศศิวิมล ขวัญใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2008) Ok
44 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 14 (2010) Ok
45 Master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
46 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
47 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 19 (2005) Ok
48 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
49 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
50 Mr. Thanakon Phiokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
51 Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
52 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
53 Mr. Ronnachai Srikiap นาย รณชัย ศรีกลับ จันทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
54 Miss Chonnikan Sisomphot นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
55 Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
56 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
57 Miss Oanyada Nukaeo ด.ญ. อัญดา หนูแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
58 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
59 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
60 Miss Yamon Wongthai น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4) 21 (2003) Ok
61 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
62 Master Prompeth Suksanit ด.ช. พร้อมเพชร สุขสนิท กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
63 Miss Naruemon Pinpadab ด.ญ. นฤมล ปิ่นประดับ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
64 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
65 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
66 Master Poomin Supap ด.ช. ภูมินทร์ สุภาพ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
67 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
68 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
69 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
70 Miss Maneethep Srikasame ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 18 (2006) Ok
71 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
72 Miss Pornpansar Boonkert ด.ญ. พรพรรษา บุญเกิด ราชบุรี (ภาค 2) 13 (2011) Ok
73 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
74 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
75 Miss Natthaatcha Chatthitimetee นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
76 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
77 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
78 Miss Phusuda Sopol นางสาว ภูสุดา โสพล กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
79 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
80 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
81 Mr. Anucha Romphanatham นาย อนุชา ร่มพนาธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 22 (2002) Ok
82 Miss Kanyarat Leela น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
83 Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
84 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
85 Miss Linda prommakasikorn น.ส. ลินดา พรมกสิกรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
86 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
87 Mr. Phuri Thonglamoon นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
88 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
89 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
90 Master Kunnarong Yodin ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
91 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
92 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
93 Mr. Teerachot Sattong ด.ช. ธีรโชติ สาททอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
94