โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-12 - 2020-08-15
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017
Fallscreek, Australia #1
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ชลบุรี 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 9 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 0 Ok
3 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
4 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
5 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
6 Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
7 Mr. Kritchanarnut Pacharanamsathians นาย กฤตชณาณัฐท์ พชรนามเสถียร ปทุมธานี (ภาค 1) 0 Ok
8 Mr. Nophadol Prayadrat นาย นพดล ประหยัดรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
9 Mr. Isarakorn Winaiwat นาย อิศรากรณ์ วินัยวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List