โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 2019-08-29 - 2022-09-01
SSAT Ski Instructor Course Level 1 #7/2019
Mt.Buller, Australia #7
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
สุโขทัย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 3 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) 21 (2003) Ok
2 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
3 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง นครปฐม (ภาค 2) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2002 2003
Age 22 21
Total 1 คน 1 คน
Men คน 1 คน
Ladies 1 คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List