ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง 2022-07-29 - 2022-08-10
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 37 Pattalung
สถานที่จัดงานพัทลุง
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 1 คน
ระยอง 14 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
กาญจนบุรี 1 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
บึงกาฬ 2 คน
ศรีสะเกษ 4 คน
อุบลราชธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 12 คน
กระบี่ 11 คน
ชุมพร 10 คน
พัทลุง 8 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
เชียงใหม่ 10 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 82 คน
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
266 Official result หญิง Ladies U12 National Game Interval Start C 2500 7 | | Score | Result | 2022-08-05 09:30:00 1
267 Official result ชาย Men U12 National Game Interval Start C 2500 10 | | Score | Result | 2022-08-05 09:30:00 2
268 Official result หญิง Ladies U18 National Game Interval Start C 5000 15 | | Score | Result | 2022-08-05 09:30:00 3
269 Official result ชาย Men U18 National Game Interval Start C 7500 18 | | Score | Result | 2022-08-05 09:30:00 4
270 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C Qualification 800 8 | | Score | Result | 2022-08-06 09:30:00
271 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2022-08-06 09:30:00
272 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C Qualification 1200 13 | | Score | Result | 2022-08-06 09:30:00
273 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C Qualification 1200 17 | | Score | Result | 2022-08-06 09:30:00
274 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C Final 800 4 Result 2022-08-06 12:00:00 5
275 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C Final 800 4 Result 2022-08-06 12:00:00 6
276 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C Final 1200 8 Result 2022-08-06 12:00:00 7
277 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C Final 1200 8 Result 2022-08-06 12:00:00 8
278 Official result หญิง Ladies U12 National Game Mass Start C 3500 10 | | Score | Result | 2022-08-07 09:30:00 9
279 Official result ชาย Men U12 National Game Mass Start C 3500 7 | | Score | Result | 2022-08-07 09:30:00 10
280 Official result หญิง Ladies U18 National Game Mass Start C 8000 11 | | Score | Result | 2022-08-07 09:30:00 11
281 Official result ชาย Men U18 National Game Mass Start C 10000 16 | | Score | Result | 2022-08-07 09:30:00 12
282 Cancel ผสม Mix U12 National Game Team Relay F 5500 12 | | Score | Result | 2022-08-08 09:30:00
283 Official result ผสม Mix U18 National Game Team Relay C 7500 x 4 legs @ 1 Lap 24 | Score | Result| 2022-08-08 09:30:00 13
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน U12 กยหช U12 National Game YoB: 2010 - 2016 U18 กยหช U18 National Game YoB: 2002 - 2009
Interval Start C Ladies 7 OK 15 OK
Interval Start C Men 10 OK 18 OK
Sprint C Qualification Ladies 8 OK 13 OK
Sprint C Qualification Men 10 OK 17 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 8 OK
Sprint C Final Men 4 OK 8 OK
Mass Start C Ladies 10 OK 11 OK
Mass Start C Men 7 OK 16 OK
Team Relay C Mix 24 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 12 4 2 60 12 2 74
2 ศรีสะเกษ 3 3 0 15 9 0 24
3 เชียงใหม่ 1 9 2 5 27 2 34
4 สุราษฎร์ธานี 0 0 7 0 0 7 7
5 กระบี่ 0 0 3 0 0 3 3
6 นครสวรรค์ 0 0 1 0 0 1 1
7 อุบลราชธานี 0 0 1 0 0 1 1
7 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0
7 พัทลุง 0 0 0 0 0 0 0
7 ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0
7 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0
7 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 0
7 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
7 ระยอง 0 0 0 0 0 0 0
7 กรุงเทพฯ 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 16 เหรียญทอง Gold 16 เหรียญเงิน Silver 16 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U18 National Game หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C U18 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย มั่นมี แซ่ลี 19 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U18 National Game หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final U18 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U18 National Game หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C U18 National Game ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย จักรวาล เจริญสุข 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-08-08 Roller Ski - Team Relay C U18 National Game ผสม Mix นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ธนกร ผิวขำ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)